Partiprogram 2019-2023

Sammen bygger vi fremtiden

Sammen bygger vi fremtiden

Program 2019-2023 Kjære velger. Årets kommunevalg er et historisk valg. 1.1.2020 slås Kvalsund og Hammerfest sammen til en kommune. Hammerfest Arbeiderparti mener det er viktig at vi utvikler gode nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele den nye kommunen. Det er viktig å ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen, hvor også distriktene skal ivaretas og sikres et tilfredsstillende tjenestetilbud.

To rødkledde skolejenter leker og koser seg i skolegården. Foto: Øivind Haug

Hammerfest Arbeiderparti ønsker en god oppvekst for alle

En god oppvekst for alle i Hammerfest

Barnehagen er en viktig læringsarena der barn gjennom lek, nysgjerrighet og sammen med dyktige ansatte lærer språk, sosiale ferdigheter og utforsker verden rundt seg. Gode barnehager er viktig for alle barn, men ekstra viktig for barn som trenger ekstra trygghet, omsorg og oppfølging. Nok trygge ansatte med riktig kompetanse er den viktigste faktoren for god kvalitet i barnehagen. Hammerfest Arbeiderparti vil jobbe for at barnehagen skal være et trygt og tilrettelagt tilbud som utvikler barns iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

Grunnskolen er en av samfunnets aller viktigste institusjoner. Hammerfest Arbeiderparti ønsker at alle barn som bor i vår kommune skal ha samme mulighet til å lykkes på skolen, uavhengig av foreldrenes inntekt, religion, etniske eller sosiale bakgrunn. Når ulike barn møtes i fellesskolen, står de bedre rustet til å forstå hverandre og samfunnet rundt seg. For å lykkes trenger barna både ferdigheter, toleranse, kunnskap, demokratisk forståelse og respekt for medmennesker og miljø. Derfor må vi styrke fellesskolen, og si nei til de løsningene som sorterer barn ut fra foreldrenes betalingsevner eller religiøse overbevisning.

Mobbing er en stor utfordring i skolen i dag. Vårt mål er at ingen elever skal bli mobbet. Vi vil jobbe for en styrking av partnerskap mot mobbing, og sørge for at vi alltid har dette arbeidet høyt oppe på dagsorden.

Hammerfest Arbeiderparti vil:

 • Utrede full søskenmoderasjon samt sørge for fortsatt rullerende barnehageopptakt
 • Sørge for at alle barnehager har gode uteområder som innbyr til lek og fysisk aktivitet
 • Sikre nok ansatte, med riktige kompetanse, også samisk kompetanse
 • Tilby gratis SFO til alle barn i 1. trinn i løpet av valgperioden
 • Tilby alle elever et gratis skolemåltid og beholde ordningen med skolefrukt
 • Jobbe for innføring av karakterfrie valgfag
 • Bygge Kvalsund oppvekstsenter, renovere Reindalen skole i tillegg til å utrede muligheten for renovering av øvrige skolebygg
 • Arbeide for samarbeid og utvikle Hammerfest videregående skole. Deriblant gjennom å sikre utbygging av nytt kantine- og biblioteksbygg
 • Styrke seksualundervisningen i skolen med større fokus på seksuell legning
 • Jobbe for et bredere tilbud av høyere utdanning og utvikling av nye tilbud ved campus Hammerfest
 • Styrke dialogen med studentsamskipnadene og jobbe for et tilpasset botilbud for studenter
 • Samarbeide mer med kulturskolen og gi gratis kulturskole til barn i lavinntekstsfamilier
 • Jobbe for flere fosterhjem i nærmiljøet
Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Våre arbeidsplasser, vårt næringsliv, vår utvikling

Et trygt og seriøst arbeidsliv for alle i Hammerfest

I vår region heier vi på hverandre, og vi stiller opp for hverandre. Fiskeri har vært og skal fortsatt være en bærende næring for vår region. Olje- og gassnæringen står sentralt i vårt næringsliv, og vil være det i lang tid fremover. Reiseliv, havbruk og bergverk er andre næringer som vil styrke sin betydning for videre vekst og utvikling.

Kunnskap og kompetanse skal styrke og utvikle eksisterende og nye næringer, som fornybar energi og høyteknologisk havbruk. Ved økt satsing på innovasjon og ny teknologi vil alle parter evner å fornye seg. Vi skal utvikle nye produkter og tjenester i vår region, og vil jobbe for at næringslivet i kommunen får flere ben å stå på, slik at det skapes flere arbeidsplasser.

Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger, for modne og for nye næringer.

Vi vil selv ta regien på næringsutviklingen i kommunen vår, og vil styrke kommunens arbeid rundt nyetableringer og videreutvikling av etablerte bedrifter. For å mobilisere folks skaperkraft og engasjement, vil vi gjøre det enklere å gjøre ideer om til virkelighet, samt å drive små og mellomstore bedrifter. Det skal bli mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet i Hammerfest kommune.

Hammerfest Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for å beholde nasjonale og internasjonale selskapers hovedkontor i Hammerfest
 • Fortsette å arbeide for at store bedrifter har krav på seg til å maksimere lokale ringvirkninger ved sin virksomhet i regionen
 • Skape en enda mer attraktiv kommune for bedrifter og arbeidstakere med høy kompetanse.
 • Skape en enda mer attraktiv kommune for bedrifter og arbeidstakere med høy kompetanse.
 • Legge til rette for nye næringer som for eksempel innen datalagring og bioøkonomi
 • Lage «Hammerfestmodellen» for seriøsitet ved større anbud. Denne arbeidslivsmodellen skal ha som intensjon å sikre arbeidstakernes rettigheter
 • At Hammerfest kommune fortsatt stiller krav om bruk av lærlinger ved større anbud og ha som mål å doble antall lærlingplasser
 • Sørge for at leveringsforpliktelsene følges gjennom å utøve aktivt eierskap i Hammerfest industrifiske.
 • fortsette å jobbe for at fiskere i Vest-Finnmark skal innlemmes i det kvoteregulerte området for kongekrabbefiske øst for 21 grader nord
 • Sikre muligheter og ivareta vilkårene for jordbruket gjennom et sterkt jordvern og ved å ivareta langsiktige grenser for jordbruk
En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

Vår helse

En god helsepolitikk og en verdig eldreomsorg

Alle innbyggere i vår kommune skal ha mulighet til et godt og aktivt liv med god livskvalitet. Hammerfest Arbeiderparti vil at Hammerfest kommune skal være en trygg og god kommune å bo i, i alle livets faser. Derfor er det viktig med tidlig innsats, økt satsing på forebygging og folkehelse, og et godt behandlingstilbud i kommunen. 

Det er viktig for Hammerfest Arbeiderparti at vi har nok varme hender i helsevesenet og i eldreomsorgen. Derfor må vi har høyt fokus på rekruttering i disse yrkene samt sørge for kompetanseheving til de som ønsker det. 

Vi ønsker også å satse på velferdsteknologi. En forutsetning for å lykkes er at både brukere og fagfolk er deltakende i utvikling og bruk av teknologiske løsninger, og nye eller endrede tjenestetilbud.

Hammerfest Arbeiderparti vil:

 • Utrede helsestasjon for eldre. Helsestasjonen for eldre kan være ett naturlig sted å samle ulike tjenester og ha en forebyggende rolle i helsetjenester for eldre
 • Utvikle demensomsorgen i samarbeid mellom brukere, pårørende, tjeneste og demenskoordinator
 • Etablere nok omsorgsplasser
 • Innføre gratis trygghetsalarm
 • Sikre god ernæringsrik mat i eldreomsorgen
 • Videreutvikle lavterskel aktivitetstilbud for eldre, ulike behovsgrupper og mennesker med nedsatt funksjonsevne, i samarbeid med brukere og frivillige organisasjoner
 • Videreutvikle det lovpålagte tilbudet om kommunale akutte døgnplasser (KAD)- både innenfor somatikk og psykiatri
 • Øke satsingen på innovasjonsarbeid, utviklingsarbeid og forskning i kommunens helsetjenester
 • Videreutvikle den kommunale planen for rekruttering av helsepersonell
 • Bygge ut robuste førstelinje- og lavterskeltilbud for å komme tidlig inn med hjelp mot angst og depresjon, uten henvisning fra fastlege
 • Øke kunnskapen om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT), samt jobbe for LHBT i et livsperspektiv
 • Fortsette jobben med å styrke arbeidet med rus- og psykiatri
Landskapsbilde av blå himmel og snødekte fjell, hav og trær i forgrunnen. Foto: Øivind Haug

Vårt miljø, vårt klima

En fremtidsrettet klima- og miljøpolitikk i Hammerfest

Hammerfest Arbeiderparti ønsker at Hammerfest kommune skal være en trivelig kommune å bo i og å besøke. Miljøet i vår kommune må ivaretas på en positiv måte. Vi vil prioritere en fortsatt miljø- og klimavennlig håndtering av avfall, og søke samarbeid med andre kommuner og aktører der dette er naturlig og mulig. Gjennom kommunens eget avfallsselskap, skal kommunen prioritere holdningsskapende arbeid, opplæring, kommunikasjon og service til kommunens innbyggere.

Hammerfest Arbeiderparti vil:

 • Videreføre Ren Havn-prosjektet
 • Legge til rette for årlige ryddeaksjoner i samarbeid med innbyggerne i hele kommunen
 • Legge til rette for et rent Storvannet i Hammerfest sentrum
 • Utvikle ordninger som legger til rette for at kommunen gjør klimavennlige innkjøp
 • At alle kommunale nybygg skal være klimavennlige og energieffektive
 • Legge til rette for syklister, og etablere oss som en sykkelkommune
 • Jobbe for klippekort for buss som er fylkesomfattende, og gjøre det billigere å ta buss for voksne.
 • Styrke vedlikehold av lekeplasser

Programmet i sin helhet er vedlagt under.

Er du enig med Hammerfest Arbeiderparti om Partiprogram 2019-2023?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker