Opphavsrett: LINK arkitektur/Finnmarkssykehuset

Nyhetsbrev April

Kjære Arbeiderpartimedlem!

Hallo, kjære Arbeiderpartimedlem!

Hammerfest kommune har de siste 5-6 ukene opplevd en situasjon som svært få av oss har opplevd tidligere. Vi tenker da selvfølgelig på Corona viruset. 12 mars gikk kommunen i «lock down» og dette fikk stor betydning for det hverdagslige liv, så også innenfor det kommunalpolitiske og partipolitiske arbeidet. I denne uka startet imidlertid barnehagene opp igjen, og i neste uke starter 1-4 klassetrinn på skolene opp.

Hammerfest AP hadde satt opp et styremøte 13 mars, men dette ble altså avlyst. Det jobbes nå med å få avholdt styremøter på digital plattform- Microsoft Teams.

Partipolitisk har vi denne uken gjennomført vårt første heldigitale styremøte på Teams hvor vi blant annet fulgte opp kommunestyrets vedtak om å støtte enslige mindreårige barn i flyktningeleiren på Moria. Dette som en ett av svært mange kommuner og lokalpartier i Norge.

Årsmøtet til Finnmark AP som skulle vært avholdt i Alta ble også avlyst. Det jobbes nå med nytt årsmøte og å få avholdt et representantskapsmøte. Hammerfest AP vedtok på vårt eget årsmøte en rekke saker som skulle vært frontet og forhåpentligvis vedtatt på årsmøtet til Finnmark AP og disse sakene skal vi få frontet på kommende årsmøte eller rep.skapsmøte.

Kommunalpolitisk er det Formannskapet som i hovedsak har den politiske styringen. Det er for mange representanter til å kunne samle alle i samme rom. Formannskapsmøtene ledes av ordfører i Microsoft Teams, og dette har fungert godt. Hovedutvalgene har heller ikke hatt møter i perioden, men gjenopptok sine møter i denne uken, men også disse møtene gjennomføres på Microsoft Teams.

Det som preger den politiske situasjonen er veldig stor grad av politisk enighet- enstemmighet. Formannskapets fokus har vært rettet mot hovedsakelig 2 fokusområder. Smittevernstiltak og økonomiske virkemidler for et næringsliv som sliter. Den såkalte «søring karantenen» har vært behandlet noen ganger, da den kun kan vedtas med 1 ukes varighet. Hammerfest kommune har nå vedtatt å oppheve denne.

I denne krevende situasjonen vil vi fra Hammerfest Arbeiderparti berømme alle som har bidratt til at situasjonen tilknyttet koronaen både offentlig og private aktører, er under kontroll og en spesiell takk til helsepersonell som daglig opplever en svært krevende arbeidssituasjon

Hammerfest kommune har administrativt og politisk hatt stort fokus på virkemidler for næringslivet. Vi har blant annet vedtatt en utsettelse av eiendomsskatt og kommunale avgifter for næringsliv og gårdeiere. Vi behandler i neste uke et krisefond på 3 millioner, og disse retter seg mot næringslivet og da særlig de som faller utenfor de statlige virkemiddelordningene.

Så følger vi opp etableringen av det nye sykehuset som etter planen skal startes opp i juni, hvor det fra kommunens side er satt i gang utfylling og opparbeidelse av arealer til parkeringshus i tilknytning til sykehuset.

Så gjenstår det å minne om at vi ennå i lang tid vil påvirkes av situasjonen tilknyttet korona, med restriksjoner og smitteverntiltak, permisjoner, en høy arbeidsledighet og begrensede tilbud til befolkningen. Vi arbeider derfor kontinuerlig for å prøve å bøte på situasjonen gjennom blant annet å framskynde kommunale prosjekter/innvesteringer i økonomiplanperioden.


Hilsen

Hammerfest Arbeiderparti